+ فرازی از وصیت‌ نامه شهید حمید وصالى: امروز، روز حرکت است، نشستن اصلاً جایز نیست. قدر این امام و انقلاب را بدانید،که این یک نعمت الهى است.